واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی بازار سرمایه اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "فنون پذیرایی و تشریفات" می نماید.
واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی اقدام به برگزاری سمینار آموزشی " مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بازار سرمایه " می نماید .
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی" می نماید .
کانون کارگزاران بار دیگر همایش بازار سرمایه بین الملل برزیل را برگزار می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری سمینار آموزشی " آشنایی با مباحث مهم و کاربردی در ارتباط با مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه " می نماید.
بازار سرمایه در یک نگاه
ارتباط مستقیم با مدیر آموزش کانون کارگزاران
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار