واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی "پیش بینی صورت های مالی با رویکردی کاربردی (به همراه تحلیل اشتباهات رایج)"می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی "تأمین مالی از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه" می نماید .
واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی اقدام به برگزاری سمینار آموزشی " طراحی نظام ارزیابی عملکرد و اتصال به نظام پاداش و پرداخت پرسنل " می نماید.
کانون کارگزاران همایش بازار سرمایه بین الملل لندن را برگزار می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی بازار سرمایه، بار دیگر در آذر ماه سال جاری اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "ارتقای مهارت های مسئولان دفاتر (منشی گری حرفه ای)" می نماید .
بازار سرمایه در یک نگاه
ارتباط مستقیم با مدیر آموزش کانون کارگزاران
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار