کانون کارگزاران همایش بازار سرمایه بین الملل اتریش- آلمان را برگزار می نماید.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تجزیه و تحلیل صورت های مالی جامع (با رویکرد کاربردی)" می نماید.
نتایج آزمون نوبت اول دوره معامله گر برخط گروهی از امروز بر روی سایت کانون قابل مشاهده می باشد.
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل بنیادی (پیشرفته) می نماید .
واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با سرمایه گذاری در بورس" می نماید.
بازار سرمایه در یک نگاه
بیست و نهمین دوره آزمون کتبی گواهینامه های حرفه ای
ارتباط مستقیم با مدیر آموزش کانون کارگزاران
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار