کارگزاری‌ها موفق به اخذ ۱۱۷۶ مجوز شده‌اند
آمار رتبه بندی و مجوزهای شرکت های کارگزاری

کارگزاری‌ها موفق به اخذ ۱۱۷۶ مجوز شده‌اند

کارگزاری‌ها موفق به اخذ ۱۱۷۶ مجوز شده‌اند

بررسی عناوین و تعداد مجوزهای اعطایی به شرکت های کارگزاری بیانگر آن است که در مجموع ۲۶ نوع مجوز در بورس‌های مختلف وجود دارند که ۱۰۸ شرکت کارگزاری به صورت تجمیعی تعداد ۱۱۷۶ مجوز را تا پایان بهمن‌ماه سال جاری اخذ کرده‌اند. همچنین از میان این تعداد ۱۵ شرکت کارگزاری موفق به اخذ بیش از دوسوم مجوزها شده‌اند.

 بررسی عناوین و تعداد مجوزهای اعطایی به شرکت های کارگزاری بیانگر آن است که در مجموع ۲۶ نوع مجوز در بورس‌های مختلف وجود دارند که ۱۰۸ شرکت کارگزاری به صورت تجمیعی تعداد ۱۱۷۶ مجوز را تا پایان بهمن‌ماه سال جاری اخذ کرده‌اند. همچنین از میان این تعداد ۱۵ شرکت کارگزاری موفق به اخذ بیش از دوسوم مجوزها شده‌اند.
 
گزارش آماری رتبه بندی و مجوزهای شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی که توسط مسعود گیوه چی کارشناس امور اعضای کانون کارگزاران تهیه شده نشان می‌دهد، از 108 کارگزاری فعال 25 کارگزاری فقط در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند و 5 کارگزاری فقط در بورس کالا فعال هستند. همچنین 78 کارگزاری هم در بورس کالا و هم در بورس اوراق بهادار به انجام معاملات می‌پردازند.
 
به این ترتیب 103 کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار، 83 کارگزاری فعال در بورس کالا، 102 کارگزاری فعال در فرا بورس و 52 کارگزاری فعال در بورس انرژی هستند. در این میان 51 کارگزاری در بورس اوراق رتبه الف، 33 کارگزاری رتبه ب، 9 کارگزاری رتبه ج، یک کارگزاری رتبه د و 14 کارگزاری رتبه‌بندی نشده هستند.
 
در بورس کالا نیز 16 کارگزاری رتبه الف، 41 کارگزاری رتبه ب، 15 کارگزاری رتبه ج، 3 کارگزاری رتبه د، یک کارگزاری رتبه ه و 32 کارگزاری رتبه‌بندی نشده هستند.
 
گزارش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار همچنین نشان می‌دهد، مجوزهای اعطایی به شرکت های کارگزاری در بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی در سال 1394 نسبت به سال 1393 تغییراتی را از شامل می شوند. به این ترتیب مجوزهای اعطایی از 21 عنوان مجوز در سال 93 به 26 عنوان مجوز در سال94 افزایش یافته است. قابل توجه است که اغلب این تغییرات مربوط به مجوزهای اعطایی در حوزه بورس کالا به جهت اضافه شدن ابزارهای مالی جدید در این بورس نظیر سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کالایی، در رینگ‌های مختلف است.
 
این تغییرات در 10 عنوان، اضافه شدن مجوز "سلف موازی استاندارد فراورده های پتروشیمی"، اضافه شدن مجوز "سلف موازی استاندارد محصولات کشاورزی"، اضافه شدن مجوز "سلف موازی استاندارد محصولات فلزی"، اضافه شدن مجوز "سلف موازی استاندارد محصولات سیمان"، اضافه شدن "مجوز گواهی سپرده کالایی کشاورزی"، اضافه شدن مجوز "گواهی سپرده کالایی فراورده های پتروشیمی"، اضافه شدن مجوز "گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی"، تلفیق مجوزهای مشاوره عرضه و پذیرش اوراق، فرابورس و کالا در قالب یک مجوز، تفکیک مجوزهای اعطایی به معاملات بورس انرژی به دو شاخه معاملات برق و نفت و تلفیق مجوز مرکز تماس تلفنی (Call Center) اوراق بهادار و کالا است.
 
در مجموع 26 نوع مجوز در بورس‌های مختلف وجود دارند که 108 شرکت کارگزاری به صورت تجمیعی 1176 تعداد مجوز را تا پایان بهمن‌ماه سال جاری اخذ کرده‌اند. همچنین از میان این تعداد 15 شرکت کارگزاری موفق به اخذ بیش از دوسوم مجوزها شده‌اند. علاوه  بر این 35 شرکت کارگزاری هم کمتر از یک‌سوم مجوزها را دریافت کرده‌اند. به این ترتیب در حال حاضر با توجه به تعدد مجوزها و تعریف عنوان مجوزهای جدید، تاکنون هیچ کارگزاری همه مجوزها را اخذ نکرده است. اما پیش بینی میشود در آینده ای نزدیک این موضوع اتفاق بیافتد. جهت روئیت جزئیات مجوزها میتوان به سایت کانون کارگزاران مراجعه کنید.
 
بررسی عناوین و تعداد مجوزهای اعطایی به شرکت‌های کارگزاری تا انتهای بهمن 1394 بیانگر آن است که 103 کارگزاری مجوز انجام معاملات در بورس اوراق بهادار را دارند و تنها 42 کارگزاری می‌توانند معاملات آتی را در بورس و اوراق بهادار انجام دهند. همچنین در بورس کالای ایران 67 کارگزاری مجوز معاملات فلزی، 77 کارگزاری مجوز معاملات نفت و پتروشیمی، 59 کارگزاری مجوز معاملات کشاورزی و 46 کارگزاری مجوز معاملات سیمان را دارند.
 
به این ترتیب در بورس کالای ایران، 51 کارگزاری نیز مجوز سلف موازی استاندارد محصولات فلزی، 10 کارگزاری مجوز سلف موازی استاندارد فراورده های پتروشیمی، 6 کارگزاری مجوز سلف موازی استاندارد محصولات کشاورزی، یک کارگزاری مجوز سلف موازی استاندارد محصولات سیمان، 12 کارگزاری مجوز گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی، 14 کارگزاری مجوز گواهی سپرده کالایی فرآورده های پتروشیمی، 20 کارگزاری مجوز گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی، 60 کارگزاری مجوز معاملات آتی بورس کالا و 26 کارگزاری مجوز معاملات برخط آتی کالا را دارند. همچنین در بورس انرژی نیز 51 کارگزاری می‌توانند معاملات برق و 49 کارگزاری می‌توانند معاملات نفت را انجام دهند. 102 کارگزاری نیز در فرابورس مجوز انجام معاملات را دارند.
 
در همین راستا از میان 108 کارگزاری، 46 کارگزار مجوز مشاور عرضه، 90 کارگزار مجوز مشاور پذیرش، 13 کارگزار مجوز مشاور سرمایه گذاری، 63 کارگزار مجوز سبد گردانی اختصاصی، 99 کارگزار مجوز معاملات برخط اوراق، 69 کارگزار مجوز مرکز تماس تلفنی را کسب کرده‌اند. همچنین هنوز هیچ کارگزاری نتوانسته  مجوزهای پردازش اطلاعات مالی و تعهد پذیره نویسی را اخذ کند.
 

 
مجوزهای اعطایی به شرکت های کارگزاری در بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی در سال 1394 نسبت به سال 1393 تغییراتی را از شامل می شوند (از 21 عنوان مجوز در سال 93 به 26 عنوان مجوز در سال 94). اغلب این تغییرات مربوط به مجوزهای اعطایی در حوزه بورس کالا به جهت اضافه شدن ابزارهای مالی جدید در این بورس (نظیر سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کالایی) در رینگ‌های مختلف است. که به شرح جدول ذیل ارائه می گردند:
 

 
در جدول زیر عناوین و تعداد مجوزهای اعطایی به شرکت های کارگزاری به صورت تجمیعی تا انتهای بهمن 1394  نمایش داده شده است:
 


 
در مجموع 26 نوع مجوز در بورس‌های مختلف وجود دارند که 108 شرکت کارگزاری به صورت تجمیعی 1176 تعداد مجوز را تا تاریخ 31/11/1394 اخذ نموده‌اند. همچنین از میان این تعداد 15 شرکت کارگزاری موفق به اخذ بیش از دوسوم مجوزها شده‌اند. علاوه  بر این 35 شرکت کارگزاری هم کمتر از یک‌سوم مجوزها را دریافت کرده‌اند. ناگفته نماند در حال حاضر با توجه به تعدد مجوزها و تعریف عنوان مجوزهای جدید، تاکنون هیچ کارگزاری همه مجوزها را اخذ ننموده اما پیش بینی می¬شود در آینده ای نزدیک این موضوع اتفاق بیافتد. جهت روئیت جزئیات مجوزها می¬توان به سایت کانون کارگزاران مراجعه نمود.
 
*تهیه و تنظیم : مسعود گیوه چی (کارشناس امور اعضای کانون کارگزاران)  
 اسفند 94
 

منبع : عصر بازار      1394/12/10 13:02    تعداد بازدید :  744

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
تعداد بازدید : 744
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار