راهکارهای فناوری اطلاعات برای پرسنل شرکت های کارگزاری
بازار سرمایه در یک نگاه
همایش بازار سرمایه بین الملل کانادا
موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 
 
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت فرابورس ایران
بورس انرژی
شرکت بورس کالای ایران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس و اوراق بهادار